Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
– Κατανοεί βασικές αρχές σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων
– Αναλύει προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων ενσωματωμένων συστημάτων
– Κατανοεί μεθοδολογίες ανάπτυξης και κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων ενσωματωμένων συστημάτων

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:
1. Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων
2. Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων
3. Μελέτη περιπτώσεων και εφαρμογή

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. ΣΔΥ50, ΣΔΥ51 και ΣΔΥ60, υποχρεούνται να επιλέξουν την υπολειπόμενη Θ.Ε. του δεύτερου έτους.  Η επιλογή της Θ.Ε. ΣΔΥ62 οδηγεί στην κατεύθυνση «Ενσωματωμένα συστήματα».

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος  στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!