Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
– Κατανοεί βασικές έννοιες διάχυτου υπολογισμού
– Εκτιμά την κρισιμότητα αντιμετώπισης θεμάτων ιδιωτικότητας στο διάχυτο υπολογισμό
– Κατανοεί τις τεχνολογίες εντοπισμού θέσης
– Κατανοεί τις τεχνικές σύντηξης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες
– Κατανοεί τον ρόλο των κατανεμημένων συστημάτων (ΚΣ) και του μεσολογισμικού στα ΣΔΥ
– Αναγνωρίζει εξειδικευμένα θέματα των ΚΣ (μοντέλα συστήματος, επικοινωνία διεργασιών, λειτουργικά συστήματα, κατανεμημένα συστήματα αρχείων, ομότιμα συστήματα, υπηρεσίες ιστού)
– Αναλύει προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων ΚΣ και επιλέγει τις καταλληλότερες τεχνολογίες για την υλοποίησή τους
– Αξιολογεί  τον ρόλο των ασυρμάτων δικτύων στα ΣΔΥ
– Κατανοεί τις βασικές αρχές και τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης
– Κατανοεί τις αρχές λειτουργίας κινητών κυψελωτών δικτύων
– Κατανοεί τις βασικές αρχές αδόμητων ασύρματων δικτύων αισθητήρων

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:
1. Πρωτόκολλα, υπηρεσίες και εφαρμογές ασύρματων δικτύων
2. Προχωρημένα ζητήματα σχεδίασης κατανεμημένων συστημάτων
3. Σχεδίαση middleware

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Κατά την έναρξη της φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν όποια από τις Θ.Ε. ΣΔΥ50 ή ΣΔΥ51, επιθυμούν.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος  στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!