Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΥ 61, οι φοιτητές θα είναι ικανοί,
– να συζητούν και να περιγράφουν ζητήματα σχεδίασης των ασύρματων κινητών δικτύων, αλλά και να καταδεικνύουν τη χρήση αυτών
– να αναλύουν, να εξετάζουν και να αξιολογούν εξειδικευμένα θέματα σε ασύρματα κινητά δίκτυα όπως η ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η ασφάλεια
– να εκτιμούν και να αξιολογούν τις χρηστικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις στα συστήματα κινητού υπολογισμού
– να προετοιμάζουν, να οργανώνουν, να πειραματίζονται και να σχεδιάζουν υπηρεσίες κινητού υπολογισμού
– να ερμηνεύουν και να καταδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής των εφαρμογών κινητού υπολογισμού στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών
– να αναλύουν, να εκτιμούν και να συζητούν προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών κινητού υπολογισμού καθώς και να επιλέγουν, να τροποποιούν και να αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες για την υλοποίησή τους

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:
1. Πρωτόκολλα, αρχιτεκτονικές και υπηρεσίες ασυρμάτων κινητών δικτύων
2. Σχεδίαση εφαρμογών κινητού υπολογισμού
3. Μελέτη περιπτώσεων και εφαρμογή

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. ΣΔΥ50, ΣΔΥ51 και ΣΔΥ60, υποχρεούνται να επιλέξουν την υπολειπόμενη Θ.Ε. του δεύτερου έτους. Η επιλογή της Θ.Ε. ΣΔΥ61 οδηγεί στην κατεύθυνση «Συστήματα κινητού υπολογισμού».

Μέθοδος Διδασκαλίας: 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
 Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος  στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!