Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται:
 2ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
– Αναλύει τον σκοπό και τις αρχές της σχεδίασης της διάδρασης
– Αναλύει τις διαδικασίες στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση
– Κατανοεί τα εργαλεία που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της διάδρασης
– Προγραμματίζει την διάδραση για συσκευές διάχυτου υπολογισμού
– Εντοπίζει τις ανάγκες των χρηστών για την διάδραση με συσκευές
– Κατανοεί τις βασικές αρχές της συνεργασίας των χρηστών
– Αναπτύξει πρωτότυπα λογισμικού με το Processing και το Android
– Σχεδιάζει πρωτότυπα με μικροελεγτές τύπου Arduino
– Αναλύει μελέτες περίπτωσης σε εφαρμογές εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, εργασίας, ευζωίας, περιβάλλοντος

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 
1. Σχεδίαση διάδρασης και συσκευών
2. Ανάλυση απόδοσης συστημάτων μεγάλης κλίμακας
3. Μελέτη περιπτώσεων και εφαρμογή

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Στο δεύτερο έτος θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν τη Θ.Ε. ΣΔΥ60 και επιπλέον μία από τις υπόλοιπες ΘΕ του δεύτερου έτους. Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία από τις Θ.Ε. ΣΔΥ50 ή ΣΔΥ51, υποχρεούνται να επιλέξουν την υπολειπόμενη Θ.Ε. του πρώτου έτους και δικαιούνται να επιλέξουν και τη Θ.Ε. ΣΔΥ60, αν το επιθυμούν.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος  στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!