Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΥ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Συντονιστής Θ.Ε.: ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
– Κατανόηση βασικών αρχών συστημάτων διάχυτου και κινητού υπολογισμού
– Γνώση αρχιτεκτονικών και λειτουργικών μοντέλων διαφόρων τύπων ΣΔΥ
– Κατανόηση αρχών σχεδίασης ΣΔΥ
– Γνώση μεθοδολογιών ανάπτυξης ΣΔΥ
– Κατανόηση βασικών αρχών στα μοντέλα αλληλεπίδρασης χρήστη με ΣΔΥ
– Κατανόηση διαφορών μεταξύ άμεσης και έμμεσης αλληλεπίδρασης στα ΣΔΥ
– Ανάλυση, εφαρμογή και αξιολόγηση τεχνολογιών tagging και scanning
– Κατανόηση των αρχών του «Διαδικτύου πραγμάτων»
– Κατανόηση της έννοιας «πλαίσιο» στα ΣΔΥ
– Ανάλυση μοντέλων πλαισίου στα ΣΔΥ
– Εφαρμογή αρχών σχεδίασης και ανάπτυξης ΣΔΥ με επίγνωση πλαισίου
– Κατανόηση αρχιτεκτονικών και χαρακτηριστικών ευφυών ΣΔΥ
– Κατανόηση εννοιών Περιρρέουσας Νοημοσύνης
– Κατανόηση μεθοδολογιών και κριτηρίων αξιολόγησης ΣΔΥ
– Εφαρμογές ΣΔΥ μέσα από μελέτες περιπτώσεων
– Σύνθεση αρχών σχεδίασης, μεθοδολογιών και τεχνολογιών ΣΔΥ για την ανάπτυξη πρωτοτύπων χαμηλής/μέσης πιστότητας (mock-up, Android apps)
– Γνώση διεθνούς βιβλιογραφίας αναφοράς στο χώρο

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.: 
1. Αρχιτεκτονικές συστημάτων διάχυτου και σφαιρικού υπολογισμού
2. Ζητήματα σχεδίασης και προγραμματισμού
3. Ειδικά ζητήματα ανάπτυξης συστημάτων διάχυτου υπολογισμού

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Κατά την έναρξη της φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν όποια από τις Θ.Ε. ΣΔΥ50 ή ΣΔΥ51, επιθυμούν.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
 Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος  στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!