ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

Προοίμιο

Ο ειδικός κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» (ΣΔΥ). Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύει το Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών[1] του ΕΑΠ.

Αλλαγές ή και βελτιώσεις του ειδικού κανονισμού ΜΔΕ θα εφαρμόζονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έγκρισή τους από την ΟΔΠ του ΠΜΣ, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Θέματα που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα, διέπονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού.

Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας την ΜΔΕ οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • αναλύσουν ένα σύνθετο πρόβλημα εντοπίζοντας τις βασικές γνώσεις και εργαλεία που απαιτεί η επίλυσή του,
 • σχεδιάσουν τις δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση του προβλήματος, εντοπίζοντας και υιοθετώντας διεθνώς αποδεκτές πρακτικές και συνθέτοντας γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα,
 • υλοποιήσουν, αξιολογήσουν και βελτιώσουν τη λύση του προβλήματος,
 • υιοθετήσουν και εφαρμόσουν μια δομημένη, αρθρωτή και επαναληπτική μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων,
 • συνεργαστούν ομαλά με τον Επιβλέποντα, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας,
 • συγγράψουν μια περιεκτική διατριβή στην οποία θα αναλύονται το πρόβλημα, η μεθοδολογία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους,
 • παρουσιάσουν την εργασία τους ενώπιον κοινού, απαντώντας σε όσες ερωτήσεις τεθούν σε σχέση με την εργασία τους.

Συνεπώς, η εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες επιμέρους γνωστικές περιοχές.

Δομή και τύπος

Η ΜΔΕ είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που θα μπορούν να εγγυηθούν την από κάθε άποψη επιτυχή έκβαση. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών συνοψίζονται στη διατριβή, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή και ανάλυση του θέματος της εργασίας, με τρόπο ώστε να είναι κατανοητό από τον αναγνώστη το πρόβλημα που θα λυθεί, τα χαρακτηριστικά αυτού και οι διαστάσεις του χώρου λύσεων.
 • Ανάπτυξη της υφιστάμενης κατάστασης στα σχετιζόμενα επιστημονικά αντικείμενα, με τρόπο ώστε ο αναγνώστης να κατανοεί τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στα οικεία επιστημονικά αντικείμενα, τα ερευνητικά ή άλλα αποτελέσματα στα οποία βασίζεται η εργασία, και τους ιδιαίτερους στόχους αυτής ή τις διαφοροποιήσεις της σε σχέση με το τρέχον τεχνολογικό επίπεδο διεθνώς (state-of-the-art). Συνοπτικά αυτή η δραστηριότητα περιγράφεται ως «Ανάλυση των απαιτήσεων της λύσης του προβλήματος».
 • Περιγραφή των παραδοχών και της μεθοδολογίας υλοποίησης της εργασίας, με τρόπο ώστε να είναι κατανοητά το σημείο αφετηρίας, οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη αυτών, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και τα κριτήρια επιτυχίας (όσο το δυνατό ποσοτικοποιημένα). Συνοπτικά αυτή η δραστηριότητα περιγράφεται ως «Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος».
 • Περιγραφή της λύσης, με τη μορφή θεωρητικής διατύπωσης ή υλοποίησης συστήματος. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται να τεκμηριωθεί επιστημονικά η ορθότητα των αποτελεσμάτων (θεωρήματα, μοντέλα ανάλυσης, αλγόριθμοι κα), ενώ στη δεύτερη πρέπει να δειχθεί η λειτουργία του συστήματος σε σχέση με τις περιπτώσεις χρήσης που καταγράφηκαν κατά την ανάλυση. Συνοπτικά αυτή η δραστηριότητα περιγράφεται ως «Υλοποίηση της λύσης του προβλήματος».
 • Αξιολόγηση της εργασίας και περιγραφή των πορισμάτων ή αποτελεσμάτων της. Για τις θεωρητικές λύσεις απαιτείται η διατύπωση θεωρητικού πεδίου αξιολόγησης, ενώ για τις υλοποιήσεις απαιτείται η παράθεση μετρήσεων ή αξιολογήσεων της πρακτικής εφαρμογής του συστήματος, είτε σε συνόδους χρηστών, είτε σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που παρατίθενται στη βιβλιογραφία για ενδεικτικά προβλήματα (benchmark problems). Σε κάθε περίπτωση, στη ΜΔΕ πρέπει να αναφέρονται περιορισμοί και αδυναμίες της λύσης, ενώ είναι πιθανό η απόπειρα λύσης του προβλήματος να αποτύχει. Στην περίπτωση αυτή διερευνώνται και αναλύονται οι λόγοι και οι συνέπειες της αποτυχίας. Συνοπτικά αυτή η δραστηριότητα περιγράφεται ως «Έλεγχος και αξιολόγηση της λύσης του προβλήματος».
 • Σε ξεχωριστά παραρτήματα, σύντομη ανάλυση της βιβλιογραφίας και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, μαζί με οδηγίες για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (π.χ. οδηγίες χρήσης του λογισμικού), την προσαρμογή τους σε άλλους χώρους προβλημάτων (π.χ. εγκατάσταση του λογισμικού σε άλλο από το οικείο σύστημα) και τη δυνατή μελλοντική επέκτασή τους. Συνοπτικά αυτή η δραστηριότητα περιγράφεται ως «Περιγραφή περιβάλλοντος».
 • Κάθε ΜΔΕ θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και στην Αγγλική.
 • Το κείμενο της διατριβής της ΜΔΕ συντάσσεται στη βάση συγκεκριμένου προτύπου (template), το οποίο είναι διαθέσιμο στους φοιτητές.

Οι ΜΔΕ μπορεί να είναι:

 1. Ερευνητικές /Θεωρητικές: εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού μοντέλου ή επέκταση κάποιου υπάρχοντος και εφαρμογή του σε επίλυση προβλημάτων,
 2. Ερευνητικές/Αναπτυξιακές: εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός «νέου» συστήματος, που βασίζεται σε υπάρχουσα θεωρία και αποτελεί συνήθως το κυρίαρχο μέρος της εργασίας, έτσι ώστε να επιδεικνύεται η εφαρμογή του, και
 3. Εφαρμογής: εστιάζουν στην ανάπτυξη μιας μεγάλης εφαρμογής χρήσιμης σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντος με χρήση ενός ή περισσοτέρων πακέτων λογισμικού.

Η επιστημονική ευθύνη εκπόνησης της ΜΔΕ ανήκει στον εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη της επίβλεψης και υποστήριξης του φοιτητή (Επιβλέπων), σύμφωνα με την επικρατούσα δεοντολογία και πρακτική στην επιστήμη της Πληροφορικής.

Διαδικασία υποβολής

Ειδικές ρυθμίσεις του ΠΜΣ ΣΔΥ αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής ΜΔΕ είναι οι παρακάτω:

 1. Ένα θέμα ΜΔΕ μπορεί να προταθεί από τον υποψήφιο Επιβλέποντα προς τον Διευθυντή του ΣΔΥ.
  • Ως υποψήφιοι Επιβλέποντες στο πλαίσιο του ΠΜΣ ΣΔΥ θεωρούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ της ΣΘΕΤ, τα μέλη ΣΕΠ των ΘΕ του ΣΔΥ και τα αξιολογηθέντα υποψήφια μέλη ΣΕΠ των ΘΕ του ΣΔΥ, ανεξάρτητα από το αν έχουν θέσει υποψηφιότητα για επίβλεψη ΜΔΕ στο ΣΔΥ. Οι υποψήφιοι Επιβλέποντες αυτής της κατηγορίας έχουν προτεραιότητα στην ανάληψη ΜΔΕ έναντι των υποψηφίων των λοιπών κατηγοριών με προϋπόθεση τη συνάφεια του θέματος της ΜΔΕ με το γνωστικό τους αντικείμενο
  • Ως υποψήφιοι Επιβλέποντες στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΔΥ θεωρούνται ακόμη τα μέλη ΣΕΠ των ΘΕ του ΠΣ ΠΛΗ (Πληροφορική) και του ΠΜΣ ΠΛΣ (Πληροφοριακά Συστήματα) και τα αξιολογηθέντα υποψήφια μέλη ΣΕΠ των ΘΕ του ΠΣ ΠΛΗ και του ΠΜΣ ΠΛΣ, με την προϋπόθεση ότι έχουν κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο/εμπειρία, σύμφωνα με όλα τα κατά τα άλλα αναφερόμενα στους κανονισμούς, ανεξάρτητα από το αν έχουν θέσει υποψηφιότητα για επίβλεψη ΜΔΕ στο ΣΔΥ.
 2. Κατά την υποβολή ενός θέματος ΜΔΕ από υποψήφιο Επιβλέποντα θα αναφέρονται ρητά ο σκοπός και το αναμενόμενο εύρος της ΜΔΕ, η έδρα του Επιβλέποντος, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και πού βρίσκεται, οι τυχόν άλλες παρεχόμενες υποδομές (χώρος, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλπ.) και τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις στα πλαίσια εκπόνησης της ΜΔΕ.
 3. Η υποβολή ενός θέματος ΜΔΕ μπορεί να γίνει μόνο με την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εντύπου Υποβολής Θέματος ΜΔΕ ΣΔΥ από τον υποψήφιο Επιβλέποντα στον Διευθυντή του ΠΜΣ ΣΔΥ.
  • Εάν ο Διευθυντής ΣΔΥ εγκρίνει το θέμα, αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο θεμάτων ΜΔΕ ΣΔΥ και η περιγραφή του θα αναρτάται στη σελίδα του ΠΜΣ.
  • Εάν ο Διευθυντής δεν εγκρίνει το θέμα, θα αποστέλλονται σχετικά σχόλια στον υποψήφιο Επιβλέποντα. Στην περίπτωση αυτή, ο τελευταίος μπορεί να υποβάλλει ξανά το θέμα.
  • Θέματα ΜΔΕ που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί στο παρελθόν θα απορρίπτονται
 4. Η Αρχική Δήλωση Θέματος από τον φοιτητή γίνεται στο σύστημα του ΕΑΠ μόνο με αναφορά σε συγκεκριμένο θέμα από τον κατάλογο θεμάτων ΜΔΕ και κατόπιν συνεννόησης με τον υποψήφιο Επιβλέποντα που πρότεινε το θέμα ΜΔΕ. Οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν θέμα μόνο από το σύνολο αυτών που φέρουν τον χαρακτηρισμό «διαθέσιμο».
 5. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να προτείνουν οι ίδιοι θέμα ΜΔΕ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με υποψήφιο Επιβλέποντα είτε με τον Διευθυντή του ΣΔΥ, ώστε να διαμορφωθεί και να αναρτηθεί το Έντυπο Υποβολής Θέματος ΜΔΕ ΣΔΥ.

 

Διαδικασία ανάθεσης

Ειδικές ρυθμίσεις του ΠΜΣ ΣΔΥ αναφορικά με τη διαδικασία ανάθεσης ΜΔΕ είναι οι παρακάτω:

 1. Η ανάθεση του Επιβλέποντα και του Επιβλέποντα Β της ΜΔΕ γίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Διευθυντή του ΠΜΣ ΣΔΥ, με τις εξής διευκρινίσεις:
  • Αν ο φοιτητής έχει δηλώσει συγκεκριμένο θέμα από τον κατάλογο θεμάτων ΜΔΕ στην Αρχική Δήλωση Θέματος, τότε ως Επιβλέπων αναλαμβάνει ο υποψήφιος Επιβλέπων που είχε προτείνει το θέμα.
  • Είναι δυνατή η ανάθεση από τον Διευθυντή του ΣΔΥ της ΜΔΕ σε διαφορετικό Επιβλέποντα με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί ο υποψήφιος Επιβλέπων που είχε προτείνει το θέμα. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω υποψήφιος Επιβλέπων έχει προτεραιότητα για το ρόλο του Επιβλέποντα Β.
 2. Η Τελική Δήλωση Θέματος από τον φοιτητή γίνεται στο σύστημα του ΕΑΠ και περιλαμβάνει, κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα, τις τυχόν αλλαγές που προέκυψαν κατά την οριστικοποίηση του θέματος.
  • Ο Επιβλέπων αποστέλλει στο Διευθυντή του ΣΔΥ την οριστική έκδοση του Εντύπου Υποβολής Θέματος ΜΔΕ ΣΔΥ.
  • Το Έντυπο αυτό αποτελεί το «συμβόλαιο» μεταξύ φοιτητή και Επιβλέποντα και τη βάση αξιολόγησης της ΜΔΕ.

Διαδικασία εκπόνησης

Ειδικές ρυθμίσεις του ΠΜΣ ΣΔΥ αναφορικά με τη διαδικασία εκπόνησης ΜΔΕ είναι οι παρακάτω:

 1. Ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει στον Επιβλέποντα κατ’ ελάχιστο δύο (2) αναφορές προόδου, πριν την τελική υποβολή της ΜΔΕ προς κρίση.
  • Εάν ο Επιβλέπων το κρίνει σκόπιμο, ο φοιτητής μπορεί να κληθεί να υποβάλει περισσότερες αναφορές προόδου. Ο Επιβλέπων οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον φοιτητή κατά την αξιολόγηση της 1ης αναφοράς προόδου.
  • Η 1η αναφορά παραδίδεται όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από την έναρξη εκπόνησης της ΜΔΕ και, υποχρεωτικά, περιλαμβάνει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ΜΔΕ και τη μεθοδολογία έρευνας και υλοποίησης που θα ακολουθηθεί.
  • Η 2η αναφορά υποβάλλεται όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες από την έναρξη εκπόνησης της ΜΔΕ και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και μέρος της υλοποίησης της λύσης του προβλήματος.
  • Οι υπόλοιπες αναφορές, εάν υπάρξουν, πέραν των άλλων, υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τις τεκμηριωμένες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ΜΔΕ.
 2. Κάθε αναφορά αξιολογείται από τον Επιβλέποντα εντός το πολύ δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή της. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω διαστήματος, η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Διευθυντή του ΠΜΣ ΣΔΥ. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι «ΝΑΙ/ΟΧΙ», που αντιστοιχεί σε αποδοχή ή απόρριψη της αναφοράς αντίστοιχα. Σε περίπτωση απόρριψης, ο φοιτητής υποχρεούται να επανυποβάλει την αναφορά πριν προχωρήσει σε επόμενα στάδια υλοποίησης της ΜΔΕ.
  • Η απόρριψη δύο (2) διαδοχικών εκδόσεων της 2ης αναφοράς εκλαμβάνεται ως αποτυχία εκπόνησης της ΜΔΕ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
  • Σε τέτοια περίπτωση, ο φοιτητής δύναται να υποβάλλει στο Διευθυντή του ΠΜΣ ΣΔΥ αίτημα επανεξέτασης της απόφασης
 3. Ο Επιβλέπων κοινοποιεί έγκαιρα τις αναφορές του φοιτητή και την αξιολόγηση αυτών στον Επιβλέποντα Β και στον Διευθυντή του ΠΜΣ ΣΔΥ.
  • Καθένας από αυτούς έχει το δικαίωμα να αποστείλει σχόλια επί της αναφοράς είτε στον Επιβλέποντα, είτε απευθείας στο φοιτητή με κοινοποίηση στον Επιβλέποντα
 4. O φοιτητής δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επισυνάπτει στη ΜΔΕ ένα πρωτότυπο επιστημονικό άρθρο σχετικό με τη ΜΔΕ, η συγγραφή του οποίου θα ακολουθεί τις αρχές σύνταξης ενός επιστημονικού άρθρου
  • Το άρθρο θα συν-αξιολογείται και θα προσμετράται θετικά έως 20% στην τελική βαθμολογία της ΜΔΕ.
  • Το άρθρο, εφόσον υποβληθεί, θα πρέπει να είναι μορφοποιημένο με βάση τους κανόνες μορφοποίησης των επιστημονικών συνεδρίων της ACM ή IEEE (ΙΕΕΕ conference proceedings[2]).
  • Ενδεικτικό μήκος του άρθρου είναι οι 6 σελίδες, μορφοποιημένες με βάση το πρότυπο μορφοποίησης που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος κανονισμού.
  • Ως συγγραφείς του άρθρου θα εμφανίζονται τουλάχιστον ο φοιτητής και ο Επιβλέπων.
  • Μετά από συνεννόηση μεταξύ φοιτητή και Επιβλέποντα, και εφόσον κριθεί σκόπιμο και εφικτό, το άρθρο θα υποβάλλεται για κρίση σε συναφές επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.
  • Σε τέτοια περίπτωση, ως affiliation φοιτητή και Επιβλέποντα θα αναφέρεται υποχρεωτικά και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαδικασία παρουσίασης και εξέτασης

Ειδικές ρυθμίσεις του ΠΜΣ ΣΔΥ αναφορικά με τη διαδικασία παρουσίασης ΜΔΕ είναι οι παρακάτω:

 1. Η παρουσίαση-εξέταση των ΜΔΕ γίνεται σε δημόσια ημερίδα, για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους των ΜΔΕ.
  • Η παρουσίαση του φοιτητή διαρκεί το πολύ 20, μέσα στα οποία αυτός οφείλει χρησιμοποιώντας διαφάνειες να παρουσιάσει το πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε στην ΜΔΕ και μια γενική επισκόπηση των σχετικών επιστημονικών επιτευγμάτων, και, βασιζόμενος σε αυτά, να υποστηρίξει τα συμπεράσματα της ΜΔΕ παρουσιάζοντας ξεκάθαρα την προσωπική συμβολή του. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης εξαρτώνται από το αντικείμενο και τη μορφή παρουσίασης της διατριβής.
  • Μετά την παρουσίαση του φοιτητή, ακολουθεί η εξέταση και οι ερωτήσεις (το πολύ 20).
 2. Το κείμενο της διατριβής της ΜΔΕ είναι σκόπιμο να συνταχθεί στη βάση συγκεκριμένου προτύπου παρουσίασης (template), το οποίο και θα μοιραστεί στους φοιτητές.
 3. Μετά το τέλος της συνεδρίας, στην οποία παρουσιάζονται μέχρι τρεις ΜΔΕ, γίνεται συζήτηση παρουσία μόνο μελών ΣΕΠ και ΔΕΠ και απονέμεται βαθμολογία στις εργασίες της συνεδρίας.
  • Δικαίωμα βαθμολόγησης της ΜΔΕ έχουν ο Επιβλέπων, ο Επιβλέπων Β και ο Διευθυντής του ΣΔΥ.
  • Δικαίωμα έκφρασης γνώμης έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ που παρακολούθησαν την παρουσίαση.
 4. Ο Επιβλέπων τη ΜΔΕ οφείλει να είναι παρών κατά την παρουσίαση της ΜΔΕ και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και μετά από άδεια του Διευθυντή του ΠΜΣ ΣΔΥ είναι δυνατό να συμμετάσχει ο Επιβλέπων στη διαδικασία από απόσταση και μέσω συστήματος τηλε-διάσκεψης.
  • Εάν ο Διευθυντής κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής και ουσιαστικής παρουσίασης της ΜΔΕ, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παρουσίαση.
 5. Σε περίπτωση απουσίας του Επιβλέποντα Β κατά την παρουσίαση, ορίζεται αντικαταστάτης από τα παρόντα μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ για την παρουσίαση – εξέταση από το Διευθυντή του ΠΜΣ ΣΔΥ, ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον Επιβλέποντα.
 6. Ο τελικός βαθμός της ΜΔΕ συναποφασίζεται από τα μέλη της ΕΚ ως εξής:
  • Για τις ΜΔΕ που επιτυγχάνουν, ο βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμών (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου) που εισηγούνται όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα βαθμολόγησης, με βάση την αναλογία που παρουσιάζεται παρακάτω για κάθε μία από τις συνιστώσες βαθμολογίας:
   • 40% αναλογεί στον όγκο και στην ποιότητα της εργασίας της τεχνικής δουλειάς καθεαυτής.
   • 30% αναλογεί στην ποιότητα του γραπτού κειμένου. Συνεκτιμάται η ποιότητα του άρθρου που έχει τυχόν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της ενότητας «Διαδικασία εκπόνησης» του παρόντος κανονισμού.
   • 30% αναλογεί στην εικόνα της παρουσίασης – εξέτασης.
  • Αν κάποια από τις συνιστώσες της βαθμολογίας έχει βαθμό κάτω του 5 (πέντε) από τουλάχιστον δύο βαθμολογητές, τότε η ΜΔΕ δεν θεωρείται επιτυχής.
  • Αν η ΜΔΕ είναι επιτυχής, επιμέρους βαθμός κάτω του πέντε (5) νοείται ως πέντε (5).
  • Κατά την εξέταση, τα μέλη που βαθμολογούν συμπληρώνουν υποχρεωτικά το Δελτίο Αξιολόγησης. Όλα τα δελτία παραδίδονται στο Διευθυντή του ΣΔΥ.

Κλίμακα βαθμολόγησης

Βαθμός 9.5 – 10.0

Άριστη εργασία που αξίζει να αναδειχθεί.

Ο υποψήφιος έχει άριστη εικόνα της επιστημονικής θεωρίας και των μεθόδων στον τομέα του/της και έχει επιδείξει επιστημονικές γνώσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας είναι σαφώς καθορισμένοι, κατανοητοί και μετρήσιμοι.

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιλέξει και να εφαρμόσει τις σχετικές επιστημονικές μεθόδους πειστικά, έχει όλες τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται, μπορεί να σχεδιάσει και να διεξάγει προηγμένα πειράματα ή υπολογισμούς και να δουλέψει ανεξάρτητα της συνεργασίας ενός επιβλέποντα.

Η διατριβή είναι αρκετά εμπεριστατωμένη, περιέχει νέες γνώσεις και αποτελεί καινοτόμο συμβολή. Η ανάλυση και η συζήτηση έχουν εξαιρετικά καλή επιστημονική βάση και αιτιολόγηση και είναι σαφώς σχετικές με το θέμα που διερευνάται. Ο υποψήφιος παρουσιάζει εξαιρετικά καλό κριτικό προβληματισμό και διακρίνει σαφώς τη συνεισφορά του και τις συνεισφορές άλλων.

Η μορφή, η δομή και η γλώσσα στο πλαίσιο της διατριβής είναι σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο.

Βαθμός 8.5 – 9.4

Πολύ καλή δουλειά που μπορεί να διακριθεί.

Ο υποψήφιος έχει πολύ καλή επιστημονική γνώση και άποψη της επιστημονικής θεωρίας και των μεθόδων στον τομέα του/της. Οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας είναι σαφώς καθορισμένοι, κατανοητοί και μετρήσιμοι.

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιλέξει και να εφαρμόσει ορθά τις σχετικές επιστημονικές μεθόδους, έχει σχεδόν όλες τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται, μπορεί να σχεδιάσει και να διεξάγει πολύ καλά πειράματα ή υπολογισμούς και να δουλέψει ανεξάρτητα της συνεργασίας ενός επιβλέποντα.

Η διατριβή είναι εμπεριστατωμένη και περιέχει κάποιες νέες γνώσεις και κάποιες καινοτόμες συνεισφορές. Η ανάλυση και η συζήτηση έχουν μια πολύ καλή επιστημονική βάση και αιτιολόγηση και είναι σαφώς σχετικές με το θέμα που διερευνάται. Ο υποψήφιος παρουσιάζει πολύ καλή κριτική σκέψη και διακρίνει σαφώς τις συνεισφορές των άλλων μελετητών καθώς και τη συνεισφορά του.

Η μορφή, η δομή και η γλώσσα στο πλαίσιο της διατριβής είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Βαθμός 7.5 – 8.4

Μια καλή εργασία.

Ο υποψήφιος έχει πολύ καλή επιστημονική γνώση και άποψη της επιστημονικής θεωρίας και των μεθόδων στον τομέα του/της. Οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας είναι γενικά καλώς καθορισμένοι αλλά μπορεί να περιέχουν μερικές ασαφείς διατυπώσεις.

Ο υποψήφιος χρησιμοποιεί ικανοποιητικά τις σχετικές επιστημονικές μεθόδους, διαθέτει τις περισσότερες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται και μπορεί να σχεδιάσει και να διεξάγει καλά πειράματα ή υπολογισμούς.

Η διατριβή θεωρείται καλή με δημιουργικά στοιχεία. Η ανάλυση και η συζήτηση έχουν καλή επιστημονική βάση και αιτιολόγηση και είναι σχετικές με το θέμα που διερευνάται. Ο υποψήφιος παρουσιάζει καλή κριτική σκέψη και συνήθως διακρίνει σαφώς τη συνεισφορά του και τις συνεισφορές άλλων.

Η μορφή, η δομή και η γλώσσα στο πλαίσιο της διατριβής είναι σε καλό επίπεδο.

Βαθμός 6.5 – 7.4

Μια σαφώς αποδεκτή εργασία.

Ο υποψήφιος έχει αρκετά καλή επιστημονική γνώση και άποψη της επιστημονικής θεωρίας και των μεθόδων στον τομέα του/της. Οι στόχοι της διατριβής ορίζονται, αλλά περιέχουν ορισμένες ανακριβείς διατυπώσεις.

Ο υποψήφιος είναι γενικά σε θέση να εφαρμόσει σχετικές επιστημονικές μεθόδους, έχει τις βασικές τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται, και μπορεί να σχεδιάσει και να διεξάγει πειράματα ή υπολογισμούς χωρίς βοήθεια. Ο υποψήφιος μπορεί σε κάποιο βαθμό να εργαστεί ανεξάρτητα, αλλά χρειάζεται πολύ συστηματική επίβλεψη για την επίτευξη ικανοποιητικής επιστημονικής προόδου.

Η διατριβή κρίνεται ικανοποιητική. Η ανάλυση και η συζήτηση έχουν μια ικανοποιητική επιστημονική τεκμηρίωση και αιτιολόγηση, και είναι σχετικές με το θέμα που διερευνάται, αλλά υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ικανότητά του για την κριτική σκέψη, αλλά έχει προβλήματα στη σαφή διάκριση της συνεισφοράς του και της συνεισφοράς άλλων.

Η μορφή, η δομή και η γλώσσα στο πλαίσιο της διατριβής βρίσκονται σε αποδεκτό επίπεδο.

Βαθμός 5.0 – 6.4

Μία εργασία που είναι αποδεκτή και πληροί τα ελάχιστα κριτήρια.

Ο υποψήφιος έχει επαρκή επιστημονική γνώση και άποψη της επιστημονικής θεωρίας και των μεθόδων στον τομέα του/της. Οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας περιγράφονται, αλλά είναι ασαφείς και ανακριβείς.

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να εφαρμόσει κάποιες σχετικές επιστημονικές μεθόδους, έχει ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται, και μπορεί να σχεδιάσει και να διεξάγει πειράματα ή υπολογισμούς γενικά χωρίς βοήθεια αλλά επιτυγχάνει περιορισμένη επιστημονική πρόοδο, αν δεν υπάρχει συστηματική εποπτεία.

Η πτυχιακή εργασία είναι περιορισμένη και κάπως κατακερματισμένη. Η ανάλυση και η συζήτηση έχουν επαρκή επιστημονική βάση και αιτιολόγηση, αλλά θα έπρεπε να είχαν μια καλύτερη συνάφεια με το θέμα που διερευνάται. Ο υποψήφιος αποδεικνύει επαρκή κριτικό προβληματισμό, αλλά έχει προβλήματα στη διάκριση της συνεισφοράς του και της συνεισφοράς άλλων.

Η διατριβή είναι εν γένει αποδεκτή, αλλά έχει σαφείς ελλείψεις όσον αφορά την μορφή, τη δομή και τη γλώσσα.

Βαθμός <5.0

Εργασία που δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Ο υποψήφιος δεν διαθέτει ικανοποιητικές επιστημονικές γνώσεις και άποψη της επιστημονικής θεωρίας και των μεθόδων στον τομέα του/της. Οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας είναι ασαφώς καθορισμένοι ή ελλιπείς.

Ο υποψήφιος δεν επιδεικνύει ικανότητα χρησιμοποίησης των επιστημονικών μεθόδων, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά προσόντα και απαιτείται συνεχής και συστηματική εποπτεία.

Η διατριβή θεωρείται πολύ περιορισμένη και κατακερματισμένη. Η ανάλυση και η συζήτηση δεν έχουν κατάλληλη επιστημονική βάση και αιτιολόγηση, και είναι μόνο εν μέρει σχετικές με το θέμα που διερευνάται. Ο υποψήφιος δεν αποδεικνύει την αναγκαία κριτική ικανότητα, και δεν κάνει διάκριση μεταξύ της συνεισφοράς του και της συνεισφοράς άλλων.

Η διατριβή έχει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τη μορφή, τη δομή και γλώσσα.

Υπολογισμός τελικού βαθμού

Στην περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια επιτυχούς εκπόνησης ΜΔΕ, κατά τα οριζόμενα στην ενότητα «Διαδικασία παρουσίασης και εξέτασης», ο τελικός βαθμός (ΤΒ) υπολογίζεται ως εξής:

ΤΒ = 0,7 * ΒΠΕ + 0,3 * ΒΔΗ

ΒΠΕ = 0,5 * ΒΕΠ + 0,5 * ΒΕΠΒ

ΒΔΗ = 0,5 * ΒΕΠ + 0,3 * ΒΕΠΒ + + 0,2 * ΒΕΠΔ

 

όπου:

ΒΠΕ: Βαθμός Πτυχιακής Εργασίας

ΒΔΗ: Βαθμός Δημόσιας Υποστήριξης

ΒΕΠ: Βαθμός Επιβλέποντα

ΒΕΠΒ: Βαθμός Επιβλέποντα Β’ ή αντικαταστάτη του

ΒΕΠΔ: Βαθμός Διευθυντή (σε περίπτωση απουσίας, χρησιμοποιείται ο ΒΕΠΒ)

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με έναν ακέραιο στο διάστημα [0, 10]. Οι ΒΠΕ και ΒΔΗ υπολογίζονται ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης ομάδας κριτηρίων.

Κριτήρια αξιολόγησης εργασίας που υποβάλλεται για τελική κρίση (για τον υπολογισμό του ΒΠΕ):

 1. Ανάλυση προβλήματος: αξιολογείται ο βαθμός ανάλυσης και κατανόησης του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο φοιτητής στα πλαίσια της ΠΕ.
 2. Δομή και Μεθοδολογία: αξιολογείται η δομή της γραπτής διατριβής (π.χ. εάν περιλαμβάνει ανάλυση του προβλήματος, επισκόπηση πεδίου, αναλυτική περιγραφή προτεινόμενης λύσης, βιβλιογραφία κ.α.) και η πληρότητα και ορθότητα της μεθοδολογίας που εφάρμοσε ο φοιτητής (π.χ. αν ακολούθησε τα στάδια ανάλυση, σχεδιασμός, σύνθεση, αξιολόγηση, αν η βιβλιογραφική του αναζήτηση ήταν συστηματική, αν η μεθοδολογία έρευνας ήταν ορθή κ.α.).
 3. Πληρότητα: αξιολογείται ο βαθμός επιτυχίας των στόχων της ΠΕ, όπως αυτοί έχουν εκφραστεί κατά την υποβολή του θέματος και στην πρώτη εργασία.
 4. Τελικό αποτέλεσμα: αξιολογείται η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος (π.χ. αν το σύστημα εκτελείται κανονικά, αν το μοντέλο είναι πρωτότυπο, πλήρες ή χρήσιμο, αν ο αλγόριθμος λειτουργεί αποδοτικά κ.α.).
 5. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση: αξιολογείται η βιβλιογραφία της ΠΕ ως προς την πληρότητα, την ενημερότητα και την κατάταξη – ταυτόχρονα αξιολογείται και η ικανότητα που επέδειξε ο φοιτητής στην αναζήτηση και συλλογή βιβλιογραφικών πηγών.

Κριτήρια αξιολόγησης εργασίας που υποστηρίζεται δημόσια (για τον υπολογισμό του ΒΔΗ):

 1. Παρουσίαση προβλήματος: αξιολογείται ο βαθμός ανάλυσης και κατανόησης του προβλήματος, όπως προκύπτει από την παρουσίαση του φοιτητή.
 2. Παρουσίαση λύσης: αξιολογείται η παρουσίασης του αποτελέσματος της ΠΕ (π.χ. ανάλυση συστήματος, τεκμηρίωση μοντέλου, αξιολόγηση με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία κα) και η λειτουργικότητα του συστήματος, εάν έχει γίνει επίδειξη.
 3. Πληρότητα παρουσίασης: αξιολογείται συνολικά η πληρότητα του περιεχομένου της παρουσίασης των εργασιών που έγιναν κατά την εκπόνηση της ΠΕ και των αποτελεσμάτων αυτής (π.χ. αν περιλαμβάνει ανάλυση προβλήματος, σχεδιασμό, σύνθεση, αξιολόγηση κ.α.).
 4. Μορφή και δομή παρουσίασης: αξιολογείται η μορφή και η δομή της παρουσίασης – γενικότερα η προσπάθεια που κατέβαλλε ο φοιτητής για να ετοιμάσει μια αξιοπρεπή παρουσίαση.
 5. Βαθμός κατανόησης: αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του προβλήματος και του επιστημονικού πεδίου, με βάση την παρουσίαση του φοιτητή και τις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις του κοινού.

Για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες κριτηρίων συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο, το οποίο διατίθεται στις επιτροπές κρίσης.

Υποχρεώσεις Επιβλέποντα

Οι υποχρεώσεις του Επιβλέποντα περιλαμβάνουν:

 • Τη διαμόρφωση κλίματος καλής επικοινωνίας και την υποστήριξη του φοιτητή. Οι συμβουλευτικές συναντήσεις θα είναι κατά κύριο λόγο ατομικές (του φοιτητή με τον Επιβλέποντα) και θα ρυθμίζονται μετά από αμοιβαία συνεννόηση. Η συχνότητα και το είδος (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) αφήνεται στην κρίση του επιβλέποντος.
 • Την καθοδήγηση ως προς το υλικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φοιτητής και την παροχή υποστήριξης για βιβλιογραφική αναζήτηση.
 • Τη συνεχή υποστήριξη του φοιτητή σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία του, την παροχή συστάσεων στο φοιτητή σχετικά με το απαραίτητο περιβάλλον και τα εργαλεία για την επιτυχή εκπόνηση της εργασίας.
 • Τον έγκαιρο σχολιασμό των αναφορών προόδου και την αξιολόγηση της τελικής έκδοσης της διατριβής.
 • Την έγκαιρη αποστολή βαθμολογιών στο Τμήμα Μητρώου.
 • Την καλή συνεργασία με τον Διευθυντή του ΣΔΥ. Συγκεκριμένα, ο Επιβλέπων οφείλει:
  • Να ενημερώνει έγκαιρα για προβλήματα στη συνεργασία του με το φοιτητή, για καθυστέρηση στην εκπόνηση της εργασίας, για την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής κάποιας αναφοράς προόδου κλπ.
  • Να διασφαλίζει την καλή συνεργασία με τον Επιβλέποντα Β.
  • Να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στην Ημερίδα παρουσίασης των ΜΔΕ.

Πνευματικά δικαιώματα

Οι διατριβές και τα λοιπά αποτελέσματα των ΜΔΕ αποτελούν συνιδιοκτησία του ΕΑΠ και του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο, τον συγγραφέα και το ΕΑΠ.

[1] http://www.eap.gr/view.php?artid=521

[2] http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html