Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως εξής:

1. Ο Γενικός Κανονισμός εφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) του ΕΑΠ.

2. Αλλαγές ή και βελτιώσεις του Γενικού Κανονισμού ΜΔΕ θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

4. Θέματα ΜΔΕ: Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις ΜΔΕ καθορίζονται από το Διευθυντή  του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των Θ.Ε. και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Ε.Α.Π., μέχρι τις 28.2.

5. Μορφή και έκταση εργασίας: Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε ΜΔΕ θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική  και σε μια από τις κύριες γλώσσες της Ε.Ε. Σε ορισμένα ΜΠΕ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.

6. Υποβολή προτάσεων: Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.

7. Χρόνος υποβολής προτάσεων: Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους φοιτητές αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.

8. Αντιστοιχία ΜΔΕ και Θ.Ε.: Από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η ΜΔΕ αντιστοιχεί σε 1-2 Θ.Ε., ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνονται στις λεπτομερείς «Οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» που καθορίζει ο Διευθυντής κάθε προγράμματος. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής βαρύτητας, είναι ίσες προς αυτές μιας Θ.Ε.

9.  Έναρξη ΜΔΕ: Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν το μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της ΜΔΕ και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο 15) στο Τμήμα Μητρώου φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις Θ.Ε. που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη ΜΔΕ και αρχίζουν την εκπόνηση της ΜΔΕ.

10. Χρόνος υποβολής ΜΔΕ: Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας ΜΔΕ είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Παράταση χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας από τον Διευθυντή μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.

11. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης ΜΔΕ.: Η τυπική έναρξη εκπόνησης της ΜΔΕ είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και με ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επανάκρισης, μέσα σε 12 μήνες από την τυπική έναρξη. Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της ΜΔΕ είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση – παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται την περίοδο απο 01 Απριλίου έως  και 15 Μαΐου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση -παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ  νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Ο μέγιστος χρόνος για την υποβολή της ΜΔΕ είναι 8 μήνες. Στην περίπτωση  θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από 1 μήνα και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται  την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Η μέγιστη διάρκεια κρίσης σε κάθε περίπτωση είναι 1 μήνας.

Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.

12. Επιτροπές Κρίσης: Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) τον Διευθυντή ή Συντονιστή οριζόμενο από τον Διευθυντή μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΕ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.

13. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας: Μετά την υποβολή δύο (2) αντιγράφων της τελικής ΜΔΕ στον Επιβλέποντα, και εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας της προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του κειμένου της ΜΔΕ που έχει εγκριθεί στον Διευθυντή ή στον οριζόμενο από αυτόν Συντονιστή σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητο να συμμετέχει στην προφορική έξέταση. Η εξέταση-παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται  σε δύο περιόδους, 1η περίοδος : 7οςμήνας μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 2η περίοδος: 12ος μήνας.

14. Αντίγραφα ΔΕ. Η ΜΔΕ υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο:  «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». Μετά την αποδοχή της, μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο της τελικής εργασίας (ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.) σε ηλεκτρονική μορφή, και συγκεκριμένα σε cd-rom, στη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ. Στις περιπτώσεις όπου η παρουσίαση μιας Μ.Δ.Ε. υποστηρίζεται από σχέδια και προπλάσματα, τότε θα υποβάλλονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΑΠ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

15. Διοικητικά θέματα

– Υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο χρονικό διάστημα από 1/3 έως 30/6 κάθε έτους
– Διαβίβαση προτάσεων  στους Διευθυντές
– Τελική δήλωση θέματος ΜΔΕ και πληρωμή από 1/9 έως 30/9
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης ΜΔΕ (21/9 έως 30/9)
– Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης.

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

Τα έντυπα Α (Δήλωση θέματος αρχική) και Β (Δήλωση θέματος τελική) θα καθορίζονται με εξουσιοδότηση του Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, του εκάστοτε Διευθυντή κάθε προγράμματος σπουδών ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος και του Προϊστάμενου των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΔΕ 

– Καθορισμός γενικών κατηγοριών θεμάτων ΜΔΕ (συνεργασία ΔΠΣ και Συντονιστών) : Άρθρο 4 
– Ανάρτηση των γενικών κατηγοριών θεμάτων ΜΔΕ στο δικτυακό χώρο (μέχρι 28.02) :Άρθρο 15 
– Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης από δικαιούμενους φοιτητές (διάστημα υποβολής: 01.03 έως 30.06) : Άρθρα 6 & 7 
– Ορισμός επιβλέποντα ΣΕΠ από ΔΠΣ (μέχρι 30.09) : Άρθρο 9
– Οριστικοποίηση θέματος από ΣΕΠ σε συνεργασία με φοιτητές και τελική έγκριση: Άρθρο 9
– Πρόταση από ΣΕΠ του β΄ μέλους της επιτροπής κρίσης και έγκριση από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9 & 12
– Ηλεκτρονική υποβολή τελικής πρότασης  (διάστημα υποβολής: 01.09 έως 30.09): Άρθρο 15
– Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (χρονικό διάστημα: 01.9 έως 30.9): Άρθρο 15
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης (χρονικό διάστημα: 21.09 έως 30.09): Άρθρο 15
– Έναρξη εκπόνησης ΜΔΕ 01.10: Άρθρο 11.